Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

מבחר מאמרים מתוך "פרי חכם"

הספר "פרי חכם - מאמרים" (כרך א') הנו קובץ מאמרים בנושאים שונים בקבלה ומחשבת ישראל, שנכתבו על ידי הרב יהודה אשלג "בעל הסולם" בשנים תרצ"ג – תרצ"ד (1934-1933). הספר מכיל שישה עשר מאמרים, אשר שלושה מתוכם הודפסו על ידי הרב יהודה אשלג והשאר נאספו ככתבי יד והודפסו לאחר פטירתו.

רשימת מאמרים

תורת הקבלה ומהותה

מה היא חכמת הקבלה? חכמת הקבלה בכללה, היא ענין של התגלות אלקיית, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות, וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להגלות בעולמות, עד סוף כל הדורות.

המשך...

חכמת הקבלה והפילוסופיה

הנה עמל גדול פיזרה הפילוסופיה, כדי להוכיח, איך הגשמיות היא יליד הרוחני, ואיך הנפש מולידה את הגוף, ואחר כל אלה, אין דבריהם מתקבלים על הלב, ולא כלום. ועיקר טעותם היה בתפיסת הרוחניות, שקבעו שהולידה והוציאה את הגשמיות, שזהו ודאי בדותא.

המשך...

גוף ונפש

בטרם אבאר את הענין הנשגב הזה, חשוב לי לציין, הגם שנדמה לכל מעיין שאי אפשר, לבאר ולקרב דבר כזה אל השכל האנושי, אלא על פי יסודות ועיונים פילוסופיים מפשטים, כרגיל בביאורים מסוג זה...

המשך...

מאמר החרות

הנה בהשקפה כללית יש לחשב את החרות לחק טבעי, הפרוס על כל החיים, כפי שאנו רואים, שבעלי החיים הנמצאים תחת ידינו, מתים כשאנו עושקים מהם את החפש. וזאת עדות נאמנה, שההשגחה אינה מסכימה לשעבודה של שום בריה. - ולא לחנם לחמה האנושות במאות השנים האחרונות עד שהשיגו חרות היחיד בשיעורים מסוימים.

המשך...

השלום בעולם

עיונים ובקורת בשאלות הגורמים להעדר שלום, הצעות מתקני עולם, והעמדתן במבחן המציאות. - התבוננות ב"טוב" הנשען על "חסד ואמת צדק ושלום" כנרמז בספר תהילים.

המשך...

חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים

כל חכמה שבעולם הערכתה היא לפי ערך התכלית שמביאה. שהיא המטרה, שכל חצי העיון קולעים אליה. ולכן לא יצוייר כלל חכמה, בלי איזו מטרה - זולת לתינוקות, בחכמת המשחקים, כי להבל זמן באה להם, וזו מטרתם, לפי ערכם. ועל-כן אין החכמה נערכת בחריפות ובקיאות, אלא לפי שבח ויתרון התכלית שמביאה.

המשך...

תכונתה של חכמת הנסתר בכללה

א. תכונתה של חכמת הנסתר בכללה

ב. קבלה מעשית

ג. מהות המסתורין ואגפיה

המשך...

ד' עולמות

הנה כלל ההשגה בא, בחומר וצורה שהתחלתם הוא הישות, וגם המושג מקיים "הישות" שהוא מופשט מחומר וצורה שזהו בחינת "ד' עולמות", המושגים בכל דבר נמצא (פי', עולם הוא משפיע ומקבל), וכל עסקינו הוא בחומר וצורה בחינת יצירה ועשיה, שעליהם נופל העבודה

המשך...
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.